Ballsywood Boys (SoCal)

Number
Player
0
Pankaj Prasheer
1
Sahil Arora
2
Amol Jain
3
Paras Saini
4
Himala Kashmiri
5
Yubin
6
Sanj Seth
7
Amit Jain
8
Jig Patel
9
Bhagat Singh
10
Devin Seth