BBC (SoCal)

Number
Player
0
Kritesh Bhakta
1
Sahaj Patel
3
Aman Desai
7
Rafay Quadri
11
Abhi Trivedi
15
Sahil Patel
21
Heran Patel
23
Shikhar Gupta
34
Tejas Bhakta
77
Srikant Sagareddy