Below Average Joe's (SoCal)

Number
Player
0
Bhavik Bhakta
1
Ravi Bhakta
3
Ayan Desai
7
Ankit Bhakta
11
Nikesh Bhakta
13
Ketan Patel
14
Kishan Patel
21
Deven Patel
23
Shawn Sharma
30
Sagar Patel
34
Neil Patel
77
Amir Patel