Blackout (SoCal)

Number
Player
1
Mohammed Kassamali
3
Siraj Charaniya
7
Clarence Christy
11
Abner James
13
Vikas Patel
15
Ray Samnani
21
Amar Vora
23
Narasima Kaipa
34
Shaun Rao
77
Shawn Sharma