Five Rivers Basketball (NorCal)

Number
Player
0
Ajay Kahlon
1
Kash Rai
3
 Paul Sandhu
7
Harmeet Dhillon
11
Jushan Samra
13
Anand Hundal
15
Mack Virk
23
Deep Virk
30
Tony Gill
34
Jash Kahlon
77
Paul Sidhu