Himmat Rakh (Phoenix, AZ)

Number
Player
0
Mahesh Patel
1
Mithil Patel
3
Mohit Bhakta
7
Vishal Mehta
11
Sarjit Patel
13
Love Bhakta
15
Ronak Patel
21
Dipit Patel
30
Subin Joseph
77
Kush Bhakta