Himmat Rakh (Phoenix, AZ)

Number
Player
0
Neel Patel
1
Kush Bhakta
2
Mohit Bhakta
3
Suba Bhakta
4
Mithil Patel
5
Subin Joseph
6
Mishal Patel
7
Vishal Mehta
8
Dipit Patel
9
Ravi Patel
10
Saagar Patel
11
Harshal Shah