Pure Water (SoCal)

Number
Player
0
Tanak Patel
1
Parash Bhakta
2
Aman Bhakta
3
Amann Narang
5
Amir Bhakta
6
Ishan Bhakta
8
Nilesh Bhakta
9
Janak Bhakta
10
Satya Das
11
Sai Bhakta